Blom Fiskeoppdretts kuleformede merd har fått nei

Direktoratet har kommet til at det omsøkte konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», heter det i vedtaket fra direktoratet. Blom Fiskeoppdrett har tidligere også fått avslag for konseptet «Biometis».

Kuleformet merd

Konseptet OceanGlobe skal bestå av en flåte og en kuleformet merd (globe) med arbeidsplattform. OceanGlobe skal kunne brukes til produksjon på ordinære lokaliteter og på nye eksponerte lokaliteter offshore.

Fakta om utviklingstillatelser

 • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
 • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
 • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
 • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
 • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
 • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
 • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Ifølge søknaden har konseptet fire forskjellige driftsposisjoner: (1) halvt nedsenket, (2) nesten fullt nedsenket, (3) fullt nedsenket og (4) sikkerhetsposisjon.

 • I driftsposisjon 1 skal arbeidsplattformen ligge omtrent parallelt med vannlinjen og om lag halve kulen vil være over vann. Driftsposisjon 1 er tiltenkt for inspeksjon inne i globen, rengjøring, avlusing og soltørking av notveggen over vannet.
 • I driftsposisjon 2 vil kun 2-3 meter av globen stikke over vann. Deler av arbeidsdekket vil også være over vannlinjen.
 • I driftsposisjon 3 vil hele globen være under vann (1-2 meter under vannlinjen), mens deler av arbeidsdekket vil stikke over vann. Dette er en posisjon som kun vil bli benyttet i kortere uværsperioder. 
 • I driftsposisjon 4 (sikkerhetsposisjon) vil hele OceanGlobe være under vannlinjen. Denne posisjonen vil kun bli brukt i kortere perioder som følge av ekstreme hendelser som ekstremvær, ekstremkulde, oljesøl eller algeinvasjon.

Ligner på annet konsept

I vurderingen av konseptet bemerker Fiskeridirektoratet at det finnes konsept i utlandet som ligner på OceanGlobe, blant annet «Aquapod» av Innova Sea.

– «Aquapod» har lignende utforming som OceanGlobe, men har en annerledes strukturell oppbygning. I «Aquapod» er det benyttet et rammeverk av trekanter, mens OceanGlobe skal benytte spiler. Fiskeridirektoratet legger til grunn at det i dag ikke finnes noen kuleformede merder med fri vanngjennomstrømming på det norske markedet. Prinsippene og hovedelementene i prosjektet er imidlertid velkjent med oppdriftslegeme i vannlinjen, not og forankringer i bunn. Fiskeridirektoratet anser derfor deler av teknologien i OceanGlobe for å ligge nær opptil det som er i alminnelig bruk i dag, skriver de.

Oppfyller ikke kravet

Videre skriver Fiskeridirektoratet at de ikke er kjent med noe konsept med lignende rotasjonsmulighet som er i alminnelig kommersiell bruk.

– Fiskeridirektoratet vurderer også at konseptet har ny funksjonalitet for fullstendig neddykking av konstruksjonen. Fiskeridirektoratet er kommet til at søknaden omhandler en ny type merd med tilhørende ny funksjonalitet for rotasjon og neddykking, og anser dette for å være nytt produksjonsteknologisk utstyr, går det frem av avslaget.

Men selv om Fiskeridirektoratet har kommet til at prosjektet innebærer ny produksjonsteknologi, mener de at prosjektet i begrenset grad kan bidra til å løse akvakulturnæringens utfordringer med areal, rømming og utslipp.

– Videre har Fiskeridirektoratet funnet det usikkert om konseptet kan realiseres. Fiskeridirektoratet påpeker at vilkåret om «betydelig innovasjon» innebærer en høy terskel, og at ikke enhver forbedring vil innebære «betydelig innovasjon». Det stilles også høye krav til den tekniske dokumentasjonen i søknaden. På denne bakgrunn er Fiskeridirektoratet kommet til at konseptet OceanGlobe samlet sett ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», konkluderes det.

( VILKÅR )