Synspunkt | Kreftsykepleien i Vesterålen

Fra venstre
Fra venstre: Pia Bjurstam Antonsen (Hadsel), Tone Norheim (Andøy), Hilde Norum Nilsen (Sortland), Jorid Torgvær (Øksnes), Siri Brun (NSHV), Aina Olaisen (Bø) og Iselin Hansen med lille Jenny (NSHV). (Foto: Innsendt)


Kreftsykepleiertjenesten er marginal i flere av kommunene, skriver kreft-nettverksgruppa i Vesterålen. De er bekymret for forslag om å sette stillingen i Øksnes vakant.

Bekymring over forslag om å sette kreftsykepleiestilling i Øksnes i vakanse.

Kreftnettverksgruppa i Vesterålen består av til sammen 25 kreftsykepleiere, herav samtlige kreftsykepleiere ved kreftpoliklinikken, palliativt team og avdelingene ved NSHV, tre kreftsykepleiere i Sortland kommune, to i Andøy kommune, en i Bø kommune, en i Lødingen kommune, to i Øksnes og to i Hadsel kommune. Det er altså per i dag kreftsykepleiere i alle vesterålskommunene, noe kreftnettverksgruppa har jobbet sterkt for å få på plass.

Det er likevel per i dag marginal kreftsykepleiertjeneste i flere av kommunene: Sortland har til sammen 130 prosent stilling, Hadsel og Øksnes har 50 prosent, Bø har 40 prosent, Lødingen har 20 prosent stilling og Andøy har ikke egen stilling som kreftsykepleier.

I nasjonale faglige retningslinjer og NOU-er står det at det anbefales at alle kommuner skal ha kreftsykepleier/kreftkoordinator eller ressurssykepleier innenfor kreft og lindrende behandling. Denne kompetansen er med på å gi et godt tilbud innen kreftomsorg til pasient og pårørende i alle faser av sykdommen. En spisskompetanse innen symptomlindring, der smertelindring er i hovedsøkelyset, samt kunne tilby cellegiftbehandling i kommunen der det er ønskelig. Trygghet og forutsigbarhet, oppfølging av pasient både fysisk og psykisk, støtte og hjelp til pårørende og viktig samarbeid med 1., 2. og 3. linjetjenesten.

Vi har et tett samarbeid med legene, spesielt i spørsmål rundt lindrende behandling. Dette kommer vår pasientgruppe, som har spesielle behov for til tider avansert behandling, til stor nytte. Det er økning i insidens (nye tilfeller) av kreft, og det forventes videre økning i årene som kommer. Samtidig lever stadig flere lengre med sin kreft, noen med senskader etter behandling, med behov for oppfølging og rehabilitering.

Kreftsykepleier gir også av sin kompetanse gjennom undervisning og opplæring til annet helsepersonell, slik at de er trygge på å stå i utfordrende og vanskelige pasientsituasjoner. Blant annet med å håndtere spesialisert medisinsk teknisk utstyr.

Kreftsykepleierne har et tett og godt samarbeid med 2. og 3.linjetjenesten, og spesielt med palliativt team og kreftpoliklinikken ved lokalsykehuset vårt. Dette samarbeidet er etablert over tid gjennom tillit og kjennskap til kreftsykepleiekunnskap ute i kommunen. God symptom lindring og oppfølging, og tilrettelegging i hjemmesituasjonen gir trygghet for pasienter og deres pårørende.

Den trygghet og stabilitet vi representerer i forhold til pasienter og pårørende er i dag med på å gi alvorlig syke pasienter mulighet til å være hjemme, og er med på å forebygge innleggelser i sykehus.

Kreftnettverksgruppa i Vesterålen har etablert et unikt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten, som tjener felles pasienter og ikke minst bidrar til faglig utvikling på tjenestene.

Øksnes kommune har hatt kreftsykepleier siden 2001, altså en godt innarbeidet tjeneste og solid kunnskap innenfor faget. Ved å sette denne stillingen i vakanse, som det nå er forslag om, vil det være et stort tap for Øksnes kommune og deres innbyggere å miste denne kompetansen.

Vi håper politikerne ser kreftsykepleiertjenesten som en faglig investering innenfor kreftkompetanse og ikke en utgift for kommunen.

Kreftsykepleierne,

Kreftnettverksgruppa i Vesterålen